Evaluering af undervisningen på Blåbjerg Friskole

Ugentlig holder vi teammøder eller lærermøde. Her er evaluering et fast punkt på dagsordenen. Vi evaluerere på anderledes dage, fagfordybelsesdage og arrangementer.

Fagudvalgene evaluerer overordnet på undervisningsmateriale og holddelinger i løbet af året.

Alle lærer laver undervisningsplaner for deres hold. Ved årets afslutning opdateres denne, så evt. nye lærere kan se hvad der er gennemført på de enkelte klasser.

Årligt evaluerer og justerer vi skoleårets kalender, som fastlægger almindelige undervisningsuger og anderledes uger som fællesuger, lejrskoler, fagfordybelsesuger mm.