Antimobbestrategi

Værdier og Fokus

Nærvær, fællesskab, udfordringer og faglighed er de styrende pædagogiske fokuspunkter, der kendetegner den måde, som vi driver skole på, ved siden af værdierne tillid og respekt.

Det ses i

  • Undervisnings- og tilsynssituationer
  • Samvær mellem børn, kollegaer og forældre
  • Udgangspunktet for pædagogiske diskussioner og udviklingsarbejde.

Skolens Antimobbestrategi tager sit udgangspunkt i ovenstående pædagogiske fokuspunkter og værdier, og den ligger implicit i skolens kultur.

Nærvær

Nærvær mellem børn, børn og voksne og voksne imellem skaber en kultur, hvor alle oplever, at de er set og hørt, og at de er en del af fællesskabet. Vi er overbeviste om, at en sådan kultur forebygger mobning.

Lærerne skal være nærværende, og de er forpligtigede til at skabe rammer i undervisningen, i frikvartererne eller hvor de er sammen med børnene, hvor børn kan være næverende tilstede i forhold til hinanden. Nærværet åbner op for børnenes forståelse af hinanden og bidrager til udviklingen af empati og opmærksomhed på kammeraterne, og det er med til at skabe en kultur præget af tillid og respekt med fravær af mobning.

Fællesskab

Fællesskab, hvor alle er med, skaber en kultur, hvor mobning ikke er accepteret, og hvor forældre tør drøfte vanskelige emner med hinanden og lærerne. Både det store fællesskab, der rummer alle familier og voksne, og de nære fællesskaber, som de kommer til udtryk i venskaber og klasser, er vigtige og skal plejes.

Lærerne og bestyrelsen arbejder målrettet på at styrke fællesskabet og på at lære børnene, at de er aktive medskabere af de forskellige fællesskaber. At vi har et medansvar for, at vi alle har det godt. Fællesskab mellem børnene giver en bedre forståelse af hinanden og accept af hinanden.

Udfordringer

Vi udfordrer børn og voksne på, at de er aktive medskabere af fællesskabet og hinandens velfærd og trivsel. Når vi står overfor trivsels- og/eller mobbeproblemer, så udfordrer vi børnene til at være aktive problemløsere og forældrene til at tage medansvar og samarbejde med hinanden og skolen om at løse problemet. Der kan være forskellige perspektiver på tingene, men det er en vigtig erkendelse for børn og voksne, at det er en udfordring man må overkomme i forsøget på at finde løsninger.

Faglighed

Når børnene, i undervisningen, opnår viden om mobning, dens forskellige afskygninger og konsekvenser, så er man også med til at forebygge mobningen. Det er en indsats, som skal afpasses efter børnenes forskellige aldre.

Vi underviser i brugen af sociale medier og farerne/problematikkerne ved kommunikation på de forskellige platforme. Vi inddrager SSP, som har gode forløb, der henvender sig til hele klasser og parallelt hermed til børnenes forældre.

Sund kultur forebygger mobningsproblemer

Det er bedre at forebygge end at helbrede. I det konstante arbejde med at udvikle en sund kultur kendetegnet ved nærvær, fællesskab, udfordringer og faglighed i et klima præget af tillid og respekt søger vi netop denne forebyggende indsats. Trods alle gode intentioner, så sker det alligevel, at der er børn, som oplever, at de bliver mobbet.

Mobbere og mobbeofre

Når et barn oplever sig mobbet, eller når andre børn eller voksne oplever at et barn bliver mobbet, så er vi lærere og forældrene forpligtet på at handle og stoppe mobningen. Lærerne undersøger omfanget af mobningen, og hvad der ligger bag mobningen.

Det sker i samtaler med mobbere, mobbeofre og evt. klasserne.

Det sker i samtaler mellem skole og hjemmene.

Det sker i samtaler i lærerteamene, der er involveret.

I forlængelse heraf, alt efter mobningens art, omfang og intensitet, laves en plan for, hvordan vi i fællesskab, kan stoppe mobningen fremadrettet. Med ”I fællesskab” betyder at vi fra sag til sag involverer forældre, elever og klasser i et omfang, der modsvarer mobningens art, omfang og intensitet.

Måske giver det mening, at vi via undervisning kan skabe læring hos børnene om det aktuelle. Det aftales i givet fald i klasser og teams.

Blåbjerg Friskole september 2017